جهت دریافت روزانه تست و نمونه سوال حتما عضو کانال تلگرام شوید

www.telegram.me/artstate

                    

جهت دریافت روزانه تست و نمونه سوال حتما عضو کانال تلگرام شوید، جهت عضویت کلیک کنید.

ریتم یا ضرب آهنگ

تکرار، اساس ضربآهنگ و از اصول دیزاین است و همچون نیروی بصری وحدت محسوب میشود.

ریتم و ضرب آهنگ در هنر های تجسمی ، کنکور هنر
ریتم و ضرب آهنگ در هنر های تجسمی ، کنکور هنر

شالوده و اساس ضرب آهنگ تکرار است.

تکرار تکامل یابنده از عوامل مهم درغنیترشدن ترکیببندی هنری است. در هنر مدرن خصوصاً در سبکهای کوبیسم و آبستره این خصوصیات را می​توان یافت.

در اکثر نگا رگریها، ضربآهنگ به صورت حرکتی هما هنگ و نظم یافته در سرتاسر اثر بهچشم می​خورد و همین امر موجب وحدت و یکپارچگی خا صی در این نوع آثار می​شود.

 نوع دیگری از ضرب آهنگ بصری با تغییرات تدریجی و تکاملی خود موجب ا لقاء خطای دید میشود.

هنرمند ان با به بکارگیری عا ملی که نگا ه بیننده را به نقطه ای معطوف می کند ، سکون و توقف در ضرب آهنگ را نمایش می​دهند. این  مفاهیم با مفهوم  مکث و ایستایی در هنرهای  مختلف متفاوت   است.

اساس ضرب آهنگ در اصول دیزاین، تکرار است. در هر اثر هنری، تکرار موجب نیروی بصری وحدت می شود. بطور قطع، آن چه که با شنیدن موسیقی موجب تأثیر پذیرفتن در شنونده می​شود و بی اختیار فرد شروع به “پا زدن”٣ می​کند “ضرب آهنگ” است. درفن شاعری “نت” همان قافیه یا واژه ای است که در شعر تکرار می شود و نقش ضرب آهنگ را دارد. در احساس پیدایش یک تصویر آن چه که بصورت مشترک با شعر، موسیقی یا هنرهای تجسمی​بوجود می​آید ضرب آهنگ می‌باشد. در حقیقت ضرب آهنگ، حاصل تکرار یک عنصر اصلی است. بنابراین شالوده و اساس ضرب آهنگ، تکرار است.

حرکت چشم بیننده یا حس مخاطب نیز، بهوسیله تکرار یک نقش، نت یا واژه اتفاق میافتد. یعنی خطای دیداری و شنیداری در بطن ضربآهنگ است.

ضرب آهنگ در رنگ را با بررسی توالی و تناوب در چرخه رنگ در می​یابیم، که رنگیزه​ها در خانه​های کناری بطور نامحسوس و تدریجی ادغام شده​اند، تکرار این مسئله در یک اثر هنری موجب پویایی درکیفیت اثر می​شود و به منظور هدایت آسانو  سریع چشم ناظر بر کل اثر صورت می​گیرد. در صورتی که حس آرامش را در بینند.

ایجاد نماید، وحدت و کمال اثر را نیز به بیننده منتقل می​کند.

ضرب آهنگ در هنرهای تجسمی​ معنایی کامالً تصویری دارد و شامل تکرار، تغییرحرکت عناصر بصری در یک کادر است، به عبارت دیگر تکرار منظم و متوالی یک عنصر تصویری، ضرب آهنگ به وجود می​ آورد .

آن چه به عنوان تدبیری برای ساماندهی فرم​ها و فضاها در معماری محسوب می​شود.

شامل نظریه بنیادی ضرب آهنگ است. تکرار منظم و هماهنگ خطوط، اشکال یا رنگ​ها توسط عناصر سازنده ی بنا موجب ریتم می​شود

 ضرب آهنگ از دو راه به دست می‌آید:

الف( تکرار یک عنصر بصری یا مجموعه ای از عناصر به صورت یکنواخت )متوالی و متناوب(

ب( ترتیب یا تغییر پیش رونده در یک عنصر یا مجموعه به صورت تدریجی[ افزایشی و کاهشی یا تکاملی)

جهت دریافت روزانه تست و نمونه سوال حتما عضو کانال تلگرام شوید

www.telegram.me/artstate

همچنین ببینید

نقطه در هنرهای تجسمی

نقش نقطه در آثار هنر های تجسمی

خلق آثار هنرهای تجسمی و درک درست آن ها نیاز به یک شناخت اولیه از …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هاست ارزان

جهت دریافت روزانه تست و نمونه سوال حتما عضو کانال تلگرام شوید

www.telegram.me/artstate