جهت دریافت روزانه تست و نمونه سوال حتما عضو کانال تلگرام شوید

www.telegram.me/artstate

                    

جهت دریافت روزانه تست و نمونه سوال حتما عضو کانال تلگرام شوید، جهت عضویت کلیک کنید.

پوشاک جنگی ( زره )

در دوره اﺷﮑﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد و اﺳﺒﺸﺎن را زرهﭘﻮش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ. ﺳﻮار زرهﭘﻮش ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ

پوشاک جنگی یا زره ، کنکور هنر
پوشاک جنگی یا زره ، کنکور هنر

ﻃﺎقﺑﺴﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، اﻣﺮوزه ﻣﺎ را ﻳﺎد ﺷﻮاﻟﻴﻪﻫﺎی اروﭘﺎﻳﯽ ﻣﯽاﻧﺪازد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زرهﭘﻮﺷﺎن اﻳﺮاﻧﯽ ﺳﺮﻣﺸﻖ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﻫﻢ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ از زره اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .

جهت دریافت روزانه تست و نمونه سوال حتما عضو کانال تلگرام شوید

www.telegram.me/artstate

همچنین ببینید

فرش پازیریک ، کنکور هنر

قالی و قالی بافی

سابقه ی فرش از آغاز تمدن بشری می باشد. محققان فلات ایران را مهد فرش …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هاست ارزان

جهت دریافت روزانه تست و نمونه سوال حتما عضو کانال تلگرام شوید

www.telegram.me/artstate