جهت دریافت روزانه تست و نمونه سوال حتما عضو کانال تلگرام شوید

www.telegram.me/artstate

                    

بایگانی برچسب: پوشاک جنگی و زره ، لباس اشکانی و ساسانی ، طاق بستان کرمانشاه ، کنکور هنر

پوشاک جنگی ( زره )

پوشاک جنگی یا زره ، کنکور هنر

در دوره اﺷﮑﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد و اﺳﺒﺸﺎن را زرهﭘﻮش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ. ﺳﻮار زرهﭘﻮش ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻃﺎقﺑﺴﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، اﻣﺮوزه ﻣﺎ را ﻳﺎد ﺷﻮاﻟﻴﻪﻫﺎی اروﭘﺎﻳﯽ ﻣﯽاﻧﺪازد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زرهﭘﻮﺷﺎن اﻳﺮاﻧﯽ ﺳﺮﻣﺸﻖ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﻫﻢ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ از زره اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .

ادامه نوشته »
هاست ارزان

جهت دریافت روزانه تست و نمونه سوال حتما عضو کانال تلگرام شوید

www.telegram.me/artstate